Zásady ochrany osobních údajů

 

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI MIG s.r.o. O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost MIG s.r.o. (dále jen „Společnost“ nebo „MIG s.r.o.“) klade důraz na to, aby klienti byli s jejími službami spokojeni ve všech směrech. Vzhledem k tomu, že poskytování služeb v oblasti realit je spojeno ve velké míře se zpracováním osobních údajů, dbáme při nakládání s Vašimi osobními údaji na přísné dodržování všech bezpečnostních opatření v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Abyste se nemuseli obávat jakéhokoliv zneužití osobních údajů Vámi poskytovaných, ať již prostřednictvím internetových stránek či osobně přímo v naší pobočce, níže podrobně specifikujeme účel a způsob nakládání s osobními údaji.

 

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pojem „osobní údaje“ znamená veškeré informace, které se Vás týkají a prostřednictvím nichž je možné Vás identifikovat, a to buď jedinou informací, nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. MIG s.r.o. shromažďuje zejména obecné osobní údaje, jako je např. jméno, příjmení, telefon či e-mail, a to podle potřeby, vždy v souladu s právními předpisy.

 

ZDROJE INFORMACÍ

Většina informací, které o Vás zpracováváme, jsou osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, a to zejména v rámci uzavírání smluv, které s námi uzavíráte a v souvislosti s nimi.

Mezi další zdroje osobních údajů řadíme především naše partnery, se kterými máme uzavřenou smlouvu o spolupráci. Součástí takové smlouvy je také informace, že Vaše osobní údaje budou předány MIG s.r.o. za účelem jejich zpracování.

 

POUŽITÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné, a proto s nimi zacházíme nanejvýš opatrně. K ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození používáme náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření.

Všechny osobní údaje používáme jen v nezbytném rozsahu a výhradně k uvedenému účelu. K Vašim osobním údajům má přístup jen úzký okruh osob, které je potřebují ke své činnosti. Tyto osoby jsou důkladně proškoleny, jak zacházet s osobními údaji, aby byla zachována důvěrnost Vašich osobních údajů, a vždy se chovají v souladu s vnitřní bezpečnostní směrnicí, která striktně stanoví způsob nakládání s osobními údaji.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, získáváme za účelem plnění smluvních povinností, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména k identifikaci a kontrole klienta dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo na základě Vámi poskytnutého souhlasu.

 

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy a nadále po dobu stanovenou právními předpisy. Archivační doba se liší podle typu zpracovávaných osobních údajů. MIG s.r.o. archivuje osobní údaje po nezbytně nutnou dobu a jen ke konkrétním účelům.

AML zákon nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy.

V případě zasílání marketingových nabídek uchováváme potřebné osobní údaje po dobu trvání závazku z příslušné Smlouvy, a dále po dobu 2 let po zániku závazku z této Smlouvy, nepodáte-li námitku proti zpracování osobních údajů; v takovém případě jsme povinni přestat zpracovávat osobní údaje pro tento účel.

Za účelem vymáhání nároků týkajících se smlouvy, kterou s námi uzavíráte či vedení sporu ohledně této smlouvy uchováváme osobní údaje po dobu 10 let po zániku závazku ze smlouvy v souladu se zákonnou délkou promlčecích lhůt stanovených v příslušných právních předpisech, zejména v občanském zákoníku.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených platnými právními předpisy jsme oprávněni předat Vaše osobní údaje za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které jsme takového příjemce pověřili a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, za účelem plněním zákonných či smluvních povinností, případně na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě oprávněného zájmu naší společnosti. Takovými příjemci jsou zejména naši právní zástupci (advokáti) a poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (kupříkladu IT služeb).

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Při zpracovávání osobních údajů dbáme na to, aby byly dodrženy veškeré zásady vycházející z Nařízení, osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme a chceme Vám umožnit uplatnění veškerých Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

 

Právo na přístup

Pokud Vaše osobní údaje z jakéhokoliv důvodu zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a právo na informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, které o Vás zpracováváme, o plánované době, po kterou budeme informace zpracovávat, případně o kritériích ke stanovení této doby, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, případně omezení jejich zpracování a také o existenci práva vznést proti zpracování námitku, o právu podat stížnost u dozorového úřadu a také o případných zdrojích osobních údajů. K zaslání žádosti o informace využijte prosím naše kontaktní údaje uvedené pod tímto dokumentem. Poté, co obdržíme Vaši žádost a dostatek údajů k ověření Vaší totožnosti, Vám poskytneme kopii osobních údajů, které o Vás máme k dispozici a na které máte podle platných zákonů nárok.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom Vaše nepřesné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravili, a s přihlédnutím k účelům zpracování, též právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo odvoláte-li souhlas, na jehož základě jsme Vaše osobní údaje zpracovali a další důvod pro jejich zpracovávání neexistuje, vznesete-li námitky proti zpracování, přičemž neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracovali-li jsme Vaše osobní údaje protiprávně, nebo pokud musí být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo v právu ČR, ledaže je zpracování nezbytné pro legitimní účel stanovený Nařízením.

Právo na omezení zpracování

Dále máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že popíráte přesnost osobních údajů (v takovém případě lze zpracování omezit na dobu, než přesnost Vašich osobních údajů ověříme), zpracování je protiprávní a Vy nežádáte výmaz nýbrž jen omezení zpracování, my už je nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a které zpracováváme z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů nebo pro účely přímého marketingu. V případě, že neprokážeme naše oprávněné zájmy, nebudeme již nadále Vaše osobní údaje zpracovávat. V případě vznesení námitky proti zpracovávání osobních údajů v rámci přímého marketingu nebudeme Vaše osobní údaje již nadále zpracovávat bez dalšího.

Žádost

Můžete nám kdykoli napsat žádost o opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaši žádost zvážíme a podle potřeby Vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případě, že se domníváte, že z naší strany došlo k porušení Vašich práv týkajících se ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým byl v ČR v souladu s Nařízením stanoven Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ 70837627.

 

ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ

Všechna naše marketingová sdělení obsahují snadný způsob, jak zastavit zasílání budoucích sdělení, např. odkaz k odhlášení.

Pokud se chcete ze zasílání marketingových sdělení odhlásit, můžete k tomu použít odkaz v přijaté zprávě nebo se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Upozornění: pokud se rozhodnete odhlásit se z odběru marketingových sdělení, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, nicméně existuje-li některý další důvod pro zpracovávání popsaný výše, budeme i nadále v nezbytném rozsahu Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat. 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na:

 

MIG s.r.o.

se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno

zastoupená jednatelem Romanem Šebelou

IČO: 26948516

DIČ: CZ26948516

e-mail: mig@mig.cz

tel.: +420 545 211 431

 

 V Brně dne 22.5.2018

 

 Roman Šebela, jednatel